ICON ALVDe vergadering wordt gehouden op zaterdag 15 juni 2019 in De Admiraal, Dorpstraat 1056, 1566 JM te Assendelft.

Aanvang 13.00 u. Zaal open om 12.30 u.
 


Agenda voor de ledenvergadering:


1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen post
3. Goedkeuring notulen van 16 juni 2018 (staan op de website)
4. Jaarverslag penningmeester 2018/2019, begroting 2019/2020 en verslag kascontrolecommissie
5. Verkiezing kascommissie
6. Vaststellen contributie 2020-2021 (zie toelichting)
7. Verslag Tuchtcommissie en samenstelling 2018/2019
8. Verslag Controlecommissie en samenstelling 2018/2019

Pauze

9. Jaarverslag Secretariaat 2018/2019
10. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 2018/2019 en vooruitzicht seizoen 2019/2020
11. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
12. Brabantcup 2019 - 2020
13. Rondvraag
14. Sluiting

 
KOMT ALLEN !!!

Het bestuur.


Presentatie nieuw uitslagenprogramma Teambeheer

Toelichting punt 11
De secretaris, Peter Raven, treedt af en is niet herkiesbaar
Het bestuur draagt Agnes Aupers-Altena voor als kandidaat bestuurslid.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aan het bestuur melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering.
Zij moeten worden voorgedragen door a, het bestuur of b, tenminste tien (10) leden.