covid19

Beste leden,

Op 27 augustus 2020 besloten wij de start van de wintercompetitie uit te stellen. Wij hoopten in oktober of november 2020 alsnog te kunnen starten. Gelet op de huidige ontwikkelingen gaat dat echter niet gebeuren. Of wij in januari 2021 wel kunnen starten, moet worden afgewacht. In deze update informeren wij jullie nader. En ook over de financiële gevolgen van de situatie.

regionale bestrijding en maatregelen
Eind augustus 2020 kregen wij het advies de dartcompetitie vooralsnog niet te starten. Om een aantal redenen hebben wij daaraan gevolg gegeven. Eén daarvan was dat het kabinet had besloten de aanpak van coronabestrijding regionaal te beleggen. Iedere veiligheidsregio mocht zelf die maatregelen nemen die zij noodzakelijk achtte om het virus een halt toe te roepen. Aangezien de DBZP-regio valt binnen 2 veiligheidsregio’s (Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland) kon die situatie ontstaan dat onze competitie in problemen zou komen doordat voor een deel van onze darters andere (strengere) regels zouden gaan gelden. En dat terwijl darts in de zomer nog was ontheven van de 1,5 meter-regel. Wij besloten daarom even pas op de plaats te maken. Zoals jullie weten is eind september landelijk besloten de horeca vervroegd te sluiten: om 21.00 uur voor nieuwe gasten en om 22.00 uur voor reeds aanwezige gasten. Wat jullie wellicht niet allemaal weten, is dat vrijwel tegelijkertijd burgemeester Hamming, voorzitter van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, een aangepaste noodverordening heeft gepubliceerd. Daarin is opgenomen dat bepaalde sporters (tijdelijk) van de 1,5 meter-regel zijn uitgesloten, maar in de toelichting zijn voorbeelden gegeven van sporten waarvoor deze uitzonderlingspositie NIET geldt. Helaas is darts daarin uitdrukkelijk genoemd. Inmiddels is duidelijk dat de sluitingstijd van de horeca verder zal worden teruggeschroefd.

geen competitiestart
Genoemde ontwikkelingen maken het praktisch onmogelijk om officiële competitiewedstrijden te laten plaatsvinden. Afgelopen week is het risiconiveau van de regio Zaanstreek-Waterland opgeschaald naar ‘ernstig’. Als regio behoren wij tot de top 6 van meeste besmettingen van ons land. Dit is dan ook niet bepaald het moment om met de veiligheidsregio in gesprek te gaan om voor darts een vrijstelling los te peuteren. Zij hebben simpelweg wel andere zaken aan het hoofd. Voorlopig zit een start van de dartcompetitie er dus niet in, hoe graag wij dat ook zouden willen.

contributie
Wij weten op dit moment niet of – en zo ja, wanneer – wij de competitie kunnen starten. Eerder is aangegeven dat wij contributiegeld (of in elk geval een deel daarvan) willen terugbetalen als er onverhoopt niet gedart kan worden. Daarover het volgende.

Feit is dat inmiddels (minimaal) de helft van de competitie vervalt. Of wij überhaupt dit seizoen nog kunnen gooien, is onduidelijk. Een ander feit is dat wij als vereniging te maken hebben met doorlopende verplichtingen. Zelfs als er niet gegooid wordt. Denk aan Teambeheer, aan de website, aan onkostenvergoedingen en aan bijzondere competitiekosten (zoals de bestelling van aangepaste wedstrijdformulieren). Onze financiële situatie is zodanig dat wij maximaal de helft van de ontvangen contributie kunnen terugbetalen, zonder in financiële problemen te komen. Er blijft dan (net) voldoende geld in kas om - zodra mogelijk – alsnog een competitie op te starten. Of dat nou in januari 2021 is of later. Gelet op alle omstandigheden, waaronder onze toezegging om jullie met contributie te compenseren, hebben wij besloten om op korte termijn aan alle leden de helft van het door hen (of voor hen) betaalde inschrijfgeld voor wintercompetitie 2020-2021 terug te betalen. Deze constructie zorgt ervoor dat jullie allemaal het gehele verdere seizoen lid blijven. Er hoeft dan geen nieuwe inschrijving plaats te vinden mochten wij in 2020-2021 alsnog kunnen starten. Concreet betekent dit een terugbetaling van €10,- per lid. Hiervoor moet door ons het nodige handwerk worden verricht en dat zullen wij zo spoedig mogelijk in gang zetten. Terugbetaling vindt plaats naar de rekening waarvan de oorspronkelijke betaling is ontvangen. Is voor meer personen tegelijk betaald, dan zal voor die personen in één keer naar die rekening worden terugbetaald.

Het spreekt denk ik voor zich dat wij als bestuur enorm balen van de hele situatie. Anderzijds valt onze ellende in het niet bij wat de horeca meemaakt. En waarschijnlijk nog gaat meemaken. En bij wat jullie, onze leden, vrienden en/of familieleden meemaken wanneer zij persoonlijk met het virus geconfronteerd worden. Wij wensen iedereen ook de komende tijd veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de DBZP